Indien u graag een bepaald geldbedrag of goed (zoals een effectenportefeuille of kunstvoorwerp) aan ons wilt nalaten, kunt u dat doen door middel van een legaat. Over de verkrijgingen uit een nalatenschap is in beginsel erfbelasting verschuldigd (voorheen successierecht). Het Nederlandse Rode Kruis betaalt echter geen erfbelasting, omdat zij is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hetgeen u aan onze organisatie nalaat, komt dus volledig ten goede aan onze doelstellingen.
De werkzaamheden van Het Nederlandse Rode Kruis kunt u steunen door onze organisatie in uw testament op te nemen. Als u Het Nederlandse Rode Kruis tot erfgename benoemt, verkrijgen wij recht op (een deel van) uw nalatenschap, bestaande uit uw bezittingen en schulden.